Handelsbetingelser hos JURIDISK AGENDA

Kontaktinformation

Navn: JURIDISK AGENDA
CVR: 40130675
Adresse: Ny adresse på vej
Tlf.: +45 60 53 36 85
E-mail: info@juridiskagenda.dk

Medmindre andet er aftalt mellem JURIDISK AGENDA og klienten, er disse handelsbetingelser gældende for enhver sag, som JURIDISK AGENDA efter klients anmodning, har påtaget sig at rådgive i.

Erklæring om enighed om handelsbetingelserne

Ved indgåelse af aftale mellem JURIDISK AGENDA og klienten, vil de nedenstående handelsbetingelser være gældende. Ved at indgå kontrakt med JURIDISK AGENDA accepterer du samtidig vores handelsbetingelser. JURIDISK AGENDAs handelsbetingelser beskriver hvilke vilkår aftalen er indgået på, hvordan samarbejdet vil være samt hvordan parterne skal forholde sig ved eventuelle uoverensstemmelser.

Beskrivelse af ydelsen

JURIDISK AGENDA yder juridisk bistand indenfor køberrådgivning, sælgerrådgivning, tinglysning, fremtidsfuldmagt, stiftelse af virksomhed m.v. Rådgivningen består i at hjælp klienten med de juridiske problemstillinger og spørgsmål han/hun måtte have i forbindelse med sagen. Formålet med rådgivningen er at løse klientens problemstilling bedst muligt og, at klienten modtager rådgivningen denne forventer og har ret til.
Rådgivningen har juridisk karakter. Rådgivningen vil kun omhandle de juridiske problemstillinger, der vedrører klientens sag og vil derfor ikke omhandle andre eller andet.

JURIDISK AGENDA ansvar og forsikring

JURIDISK AGENDA er ansvarlig efter dansk rets almindelige love og regler for juridisk rådgivning. JURIDISK AGENDA er desuden også ansvarlig efter reglerne om god skik for juridisk rådgivning.
JURIDISK AGENDA rådgiver kun indenfor dansk ret og kan derfor kun være ansvarlig efter denne.
JURIDISK AGENDAs rådgivning gives kun ud fra den enkelte sag og bør derfor ikke anvendes på andre.

Tavshedspligt

JURIDISK AGENDA har tavshedspligt og drøfter derfor ikke klientens sag eller oplysninger med andre uvedkommende. Klientens sag vil, af kvalitetsmæssige årsager, kun kunne drøftes internt hos JURIDISK AGENDA. Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger for at løse sagen, kan dette kun ske med klientens samtykke. Samtykket vil være skriftligt.

JURIDISK AGENDAs tavshedspligt gælder for oplysninger klienten selv har givet, oplysninger der er modtaget om klienten eller om andre i forbindelse med udarbejdelse af sagen. Alle medarbejdere hos JURIDISK AGENDA er underlagt tavshedspligt.

Interessekonflikt

JURIDISK AGENDA kan ikke yde rådgivning såfremt det viser sig, at der foreligger interessekonflikt eller inhabilitet. Hvis der opstå en lignende situation, vil JURIDISK AGENDA blot henvise til en anden rådgivningsvirksomhed.
Hvis klienten selv bliver opmærksom på, at der kan foreligge en lignende situation, skal dette straks oplyses til rådgiveren.

Er der, før en af ovenstående situationer er opstået, ydet rådgivning, vil vi hos JURIDISK AGENDA vurdere prisen på ydelsen og sende fakturaen med en betalingsfrist til klienten.

Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner og inklusive moms, men eksklusiv eventuelle gebyrer og afgifter.
Timeprisen er 1.200,- inkl. moms. Konkrete sager har en konkret pris og her henvises til fanen Priser, hvor du kan læse yderligere. I bunden under ovennævnte fane, kan du læse til og med hvornår priserne er gældende.

Betalingen foregår ved modtagelse af faktura med en betalingsfrist på 8 dage til din e-mail.

Ved manglende betaling sender JURIDISK AGENDA i alt tre rykker, hvis fakturaen ikke bliver betalt indenfor fristen. Ved hver rykker bliver der pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Hvis den sidste rykker ikke bliver betalt indenfor fristen, vil sagen overgå til inkasso. I yderste tilfælde vil sagen derefter overgå til fogedretten, men vi håber, at det aldrig bliver nødvendigt. Vi er på klientens side, og vi ønsker det bedste samarbejde med ham/hende.

Klientkonti

Vi benytter ikke klientkonti.

Misligholdelse af aftalen og konsekvenserne

Hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse af kontrakten fra en af parternes side, har den anden part muligheden for at ophæve aftalen hvis dette ønskes.
Hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse af betalingen fra klientens side, er JURIDISK AGENDA berettiget til straks at ophæve aftalen. Betalingen skal uanset finde sted selvom aftalen er blevet ophævet. Der skal kun betales den del af rådgivningen, der allerede er givet.

Hvornår og hvordan kan man ophæve aftalen?

Som udgangspunkt afsluttes aftalen, når din sag er afsluttet hos. Dette betragtes når JURIDISK AGENDA har ydet den aftalte rådgivning og klienten har foretaget betalingen.
Ønsker du at ophæve aftalen tidligere, kan dette ske ved skriftlig henvendelse. Prisen vil blive vurderet på baggrund af mængden af arbejde og rådgivning, der er foretaget indtil ophævelsestidspunktet. Du betaler kun for det arbejde, der er udført i forbindelse med din sag, og ikke en eneste krone mere.
JURIDISK AGENDA kan også ophæve aftalen såfremt der foreligger følgende; væsentlig misligholdelse fra klientens side, interessekonflikt, inhabilitet m.v.

Databeskyttelse

JURIDISK AGENDA er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, når disse bliver indhentet. JURIDISK AGENDA behandler personoplysninger om dig, når vi behandler din sag. Disse bruges til at kunne udfærdige dokumenter til din sag, til generel behandling af sagen og til bedst mulig at rådgive dig. Vi behandler oplysninger om dig så længe din sag står på. Når din sag er afsluttet, sletter vi dine oplysninger igen. Hvis sagen afsluttes før tid eller, hvis du ønsker sagsbehandlingen fået stoppet, har du altid muligheden for at få dine oplysninger slettet. Ved at indgive din sag til os, accepterer du , at vi må anvende dine oplysninger som du selv har givet os.

Ændring af handelsbetingelser

JURIDISK AGENDA forbeholder sig ret til at ændre eller tilpasse handelsbetingelserne, så de til enhver tid lever op til gældende love, regler og markedsmæssige forhold. Der tages derfor forbehold for, at der kan forekomme ændringer og fejl.

Love og værneting i tilfælde af tvist

Når der indgås aftale med JURIDISK AGENDA, er det til enhver tid de danske love og regler, der gælder. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse, skal dette løses efter de danske love og regler, og kan derfor kun indbringes for danske domstole. Det valgte værneting vil være i området, hvor JURIDISK AGENDA har kontor.
Som udgangspunkt vil der dog blive anvendt konfliktmægling, hvis der opstår en konflikt eller tvist mellem JURIDISK AGENDA og klienten. Dette gøres for at sikre en hurtig og effektiv løsning på tvisten. Vi vil dog gøre alt for aldrig at ende i lignende situationer med vores klienter.